Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Bezpečnost a ochrana informací
 3. Předmět smlouvy
 4. Místo plnění
 5. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 6. Cena a placení
 7. Platební podmínky
 8. Dodací podmínky
 9. Dodací lhůta
 10. Odstoupení od smlouvy
 11. Záruční podmínky
 12. Reklamační řád
 13. Závěrečná ustanovení

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky (dále jen "OP") blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi společností K.V. DOORS s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující") a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Na tyto OP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Prodávajícím je společnost K.V. DOORS s.r.o., IČ 26363895, se sídlem Rosnice 66, 360 17 Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 15481. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci "Kontakt".

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), 
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (zde patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a 
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena OP. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky internetového obchodu www.kvdoors.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.        

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto OP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.kvdoors.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží. Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen "zboží"). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na webových stránkách K.V. DOORS s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. K.V. DOORS s.r.o. se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, prohlášeními o shodě či certifikáty, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

4. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby. Kupující bere na vědomí, že neodebere-li objednané zboží do 5-ti dnů od vyzvání, je prodávající oprávněn účtovat skladné ve výši až 30,- Kč za den a kus bez DPH.

5. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo (je-li dodáváno vč. montáže) a podpisem oběma smluvními stranami.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho webové stránce.

6. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách K.V. DOORS s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Zálohová faktura se platí v plné výši objednávky (v individuálních případech je možné domluvit zálohu ve výši 50% - vždy záleží na dohodě).

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

7. Platební podmínky

Přehled možných způsobů platby:

a) Bankovním převodem - ePlatba

Při vytváření objednávky v kroku "Doprava a platba" má kupující možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO a.s..

Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

b) V hotovosti na prodejně

Platba v hotovosti se platí při osobním vyzvednutí zboží na prodejně.

8. Dodací podmínky

a) Osobní odběr:

Zboží může převzít kupující osobně za hotové.

b) Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku přepravce v den objednávky.

9. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne připsání peněz na účet (v případě, že je platba převodním příkazem a v případě, že se zboží veze na místo), v případě platby v hotovosti, ihned po potvrzení, že se objednávka vyřizuje.

V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 týdnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

U zboží, které je nutné zadat do výroby, je specifikována dodací lhůta v kupní smlouvě. Dodací lhůta se liší dle druhu zboží a pohybuje se v rozsahu 3 - 12 týdnů.

10. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel 

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
b) Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.
c) Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání (potraviny, tabák, výrobky a jiné vymezené zákonem).
d) Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
e) Na dodávku novin, periodik a časopisů.
f) Spočívajících ve hře nebo loterii.

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel 

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením občanského průkazu kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a nedojde-li k dohodě smluvních stran, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, je nutné, aby tyto skutečnosti sdělil pokud možno písemně bez zbytečného odkladu, a to emailem na prodej@kvdoors.cz, popř. doporučeně poštou, vhodná je i fotografie, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

11. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

12. Reklamační řád

Tento Reklamační řád platí pro všechny smluvní partnery (dále jen "zákazník") společnosti K.V. DOORS s.r.o. (dále jen "společnost"). Pokud je v tomto reklamačním řádu uváděno "zboží", zahrnuje tento pojem nejen zboží jako takové, dodané dle kupní smlouvy, ale i dílo spočívající v dodávce a montáže zboží dle objednávky přijaté.

12.1. Společnost dodá zákazníkovi zboží v množství, jakosti a provedení podle objednávky přijaté nebo jiného smluvního vztahu, který bude mezi nimi uzavřen. Zboží je povinen dodat zabalené nebo pro přepravu opatřit způsobem stanoveným ve smlouvě. Neurčuje-li smlouva jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je společnost povinna toto udělat způsobem, který je obvyklý pro také zboží v obchodním styku.

12.2. Společnost odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti společnosti vyplývající ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny.

12.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka v okamžiku, kdy převezme zboží od společnosti nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu společnost umožní nakládat se zbožím a zákazník poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

12.4. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na zákazníka, nemá vliv na povinnost zaplatit sjednanou cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti společnosti.

12.5. Zákazník je povinen ve smyslu § 427 obchodního zákoníku prohlédnout zboží dle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku musí zákazník provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit běžně provedenou prohlídkou.

12.6. Jestliže zákazník zboží neprohlédne v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

12.7. Pro uplatnění reklamace je nezbytné zachování následujících lhůt: vady zjevné (např. vady množstevní, dodání jiného zboží, zjevné poškození apod.) je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, jinak jeho nárok na vyřízení reklamace zaniká. Charakteristickou vlastností dřeva jsou barevné odchylky a rozdílnost v kresbě způsobené originalitou každého kusu a rozdílná barevnost rámečků a dýhy, z tohoto důvodu rozdílnost v barevnosti a kresbě u jednotlivých dveří a zárubní a jejich prvků se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem reklamace. Reklamace dále nebudou uznány v případě špatného a nevhodného skladování, zásahem do konstrukce výrobku a nesprávnou montáží nebo údržbou. Vady skryté – při určování oprávněnosti reklamace se vychází z technických a výrobních norem výrobce, vypracovaných na podkladě obecně závazných předpisů. V případě uznání reklamace jako oprávněné a rozhodnutí o odstranění vad sjedná společnost se zákazníkem přiměřenou lhůtu k vyřízení reklamace, minimálně však 30 dní. Vadu skrytou je zákazník povinen reklamovat nejpozději do 15-ti dnů od okamžiku, kdy vadu zjistil, nejdéle však do 24 měsíců od data předání zboží.

12.8. Reklamaci může uplatnit pouze zákazník a to písemnou formou u společnosti na prodejně nebo zasláním emailu na email společnosti prodej@kvdoors.cz ve lhůtách uvedených shora. Při reklamaci je nutné uvádět číslo faktury, kterým bylo zboží koupeno, dále popis reklamované vady, návrh řešení reklamace (slevu, opravu, výměnu), vhodná je i fotografie.

12.9. Okamžikem doručení reklamace zákazníka společnosti se zahajuje reklamační řízení.

12.10. Zákazník je povinen v případě reklamace umožnit společnosti kontrolu a převzetí vadného zboží. Neučiní-li tak, nepovažuje se reklamace za řádně uplatněnou. Při posuzování vad a určování oprávněnosti reklamace se vychází z technických a výrobních norem výrobce.

12.11. Prodávající se může zprostit odpovědnosti za vady zboží za podmínek uvedených v § 423 zákona 513/1991 Sb. v platném znění.

12.12. Probíhající reklamační řízení není důvodem pro nezaplacení kupní ceny zákazníkem.

12.13. Záruku za jakost přejímá společnost písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu nebo že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Převzetí závazku ze záruky vyplývá z kupní smlouvy.                                             

12.14. Společnost poskytne na dodávané zboží záruční lhůtu v délce 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží.

12.15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá společnost.

12.16. Odpovědnost společnosti za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka vnějšími vlivy nebo zákazníkem samotným.

12.17. Reklamované vady nebudou zákazníkovi uznány v případě, že zákazník nedodržel pokyny pro užívání a údržbu zboží nebo montážní a skladovací podmínky zboží.

V Karlových Varech dne 01. 08. 2012                                                Ing. Libor Mrázek, jednatel společnosti

 

13. Závěrečná ustanovení

Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení OP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li OP výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 01. 08. 2012

Dotazy

Máte-li jakýkoliv dotaz, vyplňte jednoduchý formulář a my Vám co nejdříve odpovíme.